Fries Kampioenschap

REGLEMENT FK 2022

 

Tot het deelnemen aan het Fries Kampioenschap is gerechtigd eenieder die op het moment van de start van het toernooi ingeschreven staat bij een vereniging die valt onder de FSB en eenieder die als persoonlijk lid van de FSB staat ingeschreven. De winnaar krijgt de titel: “Kampioen van de Friese Schaakbond 2021/22”.

 

 1. Er worden zeven ronden gespeeld; de indeling vindt plaats volgens het Zwitsers systeem (op rating) in twee (ongeveer even grote) ratinggroepen.

 

 1. Van een speler die één of meer ronden afwezig is wordt verwacht dat hij/zij dit tijdig bij de wedstrijdleiding meldt.
  Afwezigheid in de eerste ronde moet liefst bij aanmelding maar uiterlijk de avond voor de eerste ronde bij de wedstrijdleiding gemeld worden; afwezigheid in de overige ronden uiterlijk de dag volgend op de voorafgaande ronde.
  b. Voor afwezigheid in een ronde kan in de ronden 1 t/m 3 één keer een vergoeding van een halve punt verkregen worden. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een tweede vergoeding te verlenen, als hieromtrent in elk geval uiterlijk twee dagen voor het toernooi contact wordt opgenomen.

 

 1. Gespeeld wordt volgens de Regels voor het schaakspel (FIDE), in de laatst uitgegeven Nederlandse vertaling. Deze zal ter inzage liggen tijdens het gehele toernooi bij de wedstrijdleiding/organisatie.

 

 1. Het speeltempo is 1 uur en 30 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet vanaf de eerste zet.

 

 1. Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het tevoren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.

 

 1. Tijdens de wedstrijden is het een speler verboden om een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo’n apparaat bij zich draagt, dan zal een passende straf uitgedeeld worden die kan variëren van een waarschuwing tot verlies van de partij. Een dergelijk apparaat, mits uitgeschakeld, mag wel opgeborgen worden in een jas of een tas. Spelers die klaar zijn met hun partij en toeschouwers mogen geen gebruik maken van hun mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel in de speelzaal.

 

 1. De eindstand wordt bepaald door (1) het aantal behaalde punten (2) onderling resultaat (indien dit mogelijk is en alleen voor de eerste plaats) (3) weerstandspunten (4) SB-score (5) loting.

 

 1. In afwijking van het vorige artikel beslist bij een gedeelde eerste plaats alleen het aantal behaalde punten en het onderling resultaat of onderlinge resultaten (als alle onderlinge partijen zijn gespeeld); bij gelijk eindigen volgt een barrage.

 

 1. De barrage wordt uiterlijk twee weken na afloop van de laatste ronde gespeeld.
  De opzet van een barrage is als volgt: De spelers in kwestie spelen een hele competitie met als eerste een speeltempo van 20 minuten per persoon per partij aangevuld met 10 seconden extra tijd per zet. De ranglijst wordt uitsluitend bepaald door het aantal behaalde punten.
  b. Levert deze competitie geen winnaar op dan volgt een hele competitie met als speeltempo 5 minuten per persoon per partij aangevuld met 2 seconden extra tijd per zet. Aan deze competitie doen alleen de winnaars van de eerste barrage mee. Ook nu wordt de ranglijst uitsluitend bepaald door het aantal behaalde punten.
  c. Levert ook deze competitie geen winnaar op dan volgt een competitie volgens het “suddendeath” systeem; de witspeler krijgt 5 minuten bedenktijd en de zwartspeler 6 minuten. Een remise telt in dit geval als een overwinning voor de zwartspeler. Tijdens deze “suddendeath” wordt vooraf door loting bepaald welke speler begint met wit.
  d. Als meer dan twee deelnemers in aanmerking komen voor deze “suddendeath”, dan wordt gekeken naar de eindstand na afloop van het reguliere toernooi. De twee deelnemers die op deze ranglijst het hoogst zijn geëindigd, spelen de “suddendeath”.

 

 1. Voor de aanvang van het toernooi is de verdeling van het prijzengeld bekendgemaakt.
  Naast prijzen gebaseerd op de eindstand zijn er ratingprijzen en schoonheidsprijzen.
  b. Voor het begin van het toernooi wordt een deskundige jury voor het bepalen van de schoonheidsprijzen samengesteld. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
  c. Bij gelijk eindigen op punten worden de geldprijzen gedeeld.
  d. Een speler die voor meer prijzen in aanmerking komt, krijgt alleen die prijs waar het hoogste bedrag bij hoort.
  e. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 10 euro, dan valt/vallen er (een) speler(s) af op grond van artikel 9, totdat het bedrag per speler minimaal 10 euro wordt.
  f. Prijzen dienen door de betrokken speler bij de prijsuitreiking in ontvangst te worden genomen. Niet opgehaald prijzengeld wordt achteraf niet uitbetaald. In uitzonderlijke gevallen kan van deze regeling met toestemming van de toernooidirecteur worden afgeweken.

 

 1. Iedere deelnemer is verplicht om een notatieformulier van iedere gespeelde partij in te leveren.

 

 1. Tijdens de avonden worden er foto’s gemaakt, die voor de toernooisite gebruikt kunnen worden. Deelnemers die hiertegen bezwaar hebben kunnen dat bij aanvang van het toernooi bij de wedstrijdleiding/organisatie te kennen geven.

 

 1. Voor de eerste ronde wordt een Commissie van Beroep ingesteld, bestaande uit drie spelers. Tevens worden er twee reserveleden benoemd.

 

 1. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is protest mogelijk. Dit dient binnen een half uur na het einde van de partij schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding.

 

 1. Een ingediend protest wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.

 

 1. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Fries Kampioenschap